Weryfikacja kandydatów

W Hospicjum św. Kamila wszystkie osoby, tworzące zespół opieki hospicyjnej, są wolontariuszami. Istnieje jednak podział na wolontariuszy medycznych i niemedycznych.

Jako kryterium przyjmuje się zawodowe przygotowanie: ukończone studia i zdobyty dyplom. Wolontariat medyczny tworzą lekarze i pielęgniarki, rehabilitanci i farmaceuci. Wyróżnia ich medyczne przygotowanie do wykonywania działań medycznych i pielęgnacyjnych.

Wolontariuszami niemedycznymi są wszystkie inne osoby nie posiadające wykształcenia medycznego, które działają w zespole hospicyjnym. Do tej grupy zalicza się również psychologa, a także kapłana - duszpasterza hospicjum.

Podział wolontariuszy hospicyjnych ze względu na przygotowanie zawodowe implikuje podział kompetencji.

Wolontariusze niemedyczni są osobami niezwiązanymi z zawodem medycznym. Stanowią jednak nieodłączną część zespołu hospicyjnego. Spełniają zwyczajne czynności polegające na sprzątaniu, robieniu zakupów, zaopatrywaniu w leki, czuwaniu przy chorym, niekiedy całą noc. Uzależnione to jest od konkretnych potrzeb chorego i rodziny.

Niezależnie od podziału zadań wolontariuszy wynikających z ich zawodowego przygotowania, najistotniejszym czynnikiem posługi hospicyjnej jest pełne życzliwości bycie przy chorym. Mimo podziału posług według kompetencji, w razie potrzeby każdy z posługujących spełnia inne konieczne w danym momencie czynności.

Działalność hospicjum nie polega więc wyłącznie na opiece nad chorym, ale także na przygotowaniu wolontariuszy do podjęcia tej opieki. Dzieje się to poprzez formację, która stanowi nieodłączny element funkcjonowania hospicjum.

Osoby zgłaszające się do hospicjum i wyrażające wolę podjęcia posługi wolontariusza najczęściej odczuwają lęk przed wejściem do domu chorego, przed własną reakcją na cudze cierpienie i śmierć. Najtrudniej przełamują lęk osoby nie związane z zawodami medycznymi. Celem więc formacji hospicyjnej jest podjęcie odpowiednich działań przez zespół hospicyjny, które umożliwią zapoznanie się kandydata na wolontariusza z problematyką opieki nad terminalnie chorym i jego rodziną oraz ułatwią wypracowanie takich dyspozycji osobowościowych, dzięki którym będzie on potrafił sprostać zadaniom, jakie podejmuje zespół hospicjum. Dzięki szkoleniom i dokształcaniu, osoba chcąca udzielić pomocy może zorientować się w problematyce hospicyjnej oraz ocenić swoje możliwości.

Wśród kryteriów dotyczących podjęcia przez kierownika hospicjum decyzji o włączeniu wolontariusza do zespołu opieki hospicyjnej są:

- cechy emocjonalnego zrównoważenia (brak niepewności, lęku zwłaszcza przed śmiercią) i pewnej psychicznej dojrzałości (ustalona hierarchia wartości, wyrobione poglądy na problemy życia, śmierci, wiary), zdolność samodzielnego myślenia, umiejętność samokontroli
- odporność psychiczna (zdolność zachowania równowagi psychicznej w sytuacji stresu);
- zdolność wczucia się w psychikę drugiego człowiek (empatia), zrozumienie potrzeb, uważna obserwacja, umiejętność nawiązywania poprawnych relacji;
- bezdyskusyjne są ponadto podstawowe cechy wymagane we wszelkich kontaktach społecznych: odpowiedzialność, sumienność, punktualność, słowność, fachowość;
- poznanie i akceptacja zasad Zespołu Opieki Domowej Hospicjum św. Kamila.

Metody służące poznaniu kandydata na wolontariusza to: rozmowa kwalifikacyjna, tzw. okres próbny, w czasie którego zgłaszający chęć wstąpienia do hospicjum zapraszany jest na spotkania organizacyjne. Wtedy ma możliwość przyjrzenia się opiece sprawowanej nad chorym od strony teoretycznej, podczas referowanych przez wolontariuszy zagadnień i wymiany doświadczeń między zespołami hospicyjnymi. Udział w spotkaniach formacyjnych jest też sprawdzianem trwałości motywacji kandydata.

Gdy po tym czasie jedna ze stron dochodzi do wniosku, że kandydat nie jest jeszcze wystarczająco przygotowany do pełnienia posługi wolontariusza, może nadal przygotowywać się do tej działalności, uczestnicząc w programie formacyjnym hospicjum lub podejmować prace organizacyjne i wspierające zespół hospicyjny.

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy