Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA
„HOSPICJUM ŚW. KAMILA W BIELSKU BIAŁEJ”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1


1. Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila z siedzibą w Bielsku Białej, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536.).
3. Stowarzyszenie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz.654) w zakresie wykonywanej działalności leczniczej.
4. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej czy w Statucie Stowarzyszenia, określa regulamin organizacyjny ustalany przez Zarząd Stowarzyszenia.

Pełna treść Statutu znajduje się tutaj 

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy